Lí Phêng (李鵬, 1928 nî 10 goe̍h 20 ji̍t – 2019 nî 7 goe̍h 22 ji̍t) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chèng-tī jîn-bu̍t. 1987 nî kàu 1998 nî sī Tiong-kok ê Kok-bū-īⁿ chóng-lí. Chāi-jīm ê sî-hāu, chú-tiuⁿ tìn-ap Lio̍k-sù sū-kiāⁿ.

Lí Phêng
李鹏
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chóng-lí
Jīm-kî
1988 nî 3 goe̍h 25 ji̍t – 1998 nî 3 goe̍h 17 ji̍t
tā-lí: 1987 nî 11 goe̍h 24 ji̍t – 1988 nî 3 goe̍h 25 ji̍t
Chóng-thóng Iûⁿ Siōng-khunKang Te̍k-bîn
Chêng-jīm Tiō Chí-iông
Kè-jīm Chu Iông-ki
Choân-kok Jîn-tāi Siông-úi-hōe úi-oân-tiúⁿ
Jīm-kî
1998 nî 3 goe̍h 15 ji̍t – 2003 nî 3 goe̍h 15 ji̍t
Chêng-jīm Kiâu Se̍k
Kè-jīm Gô͘ Pang-kok
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hù chóng-lí
Jīm-kî
1983 nî 6 goe̍h 6 ji̍t – 1987 nî 11 goe̍h 24 ji̍t
kap Bān Lí, Iâu I-lîm, Tiân Kí-hûn tông-sî chāi-chit
Chóng-lí Tiō Chí-iông
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1928 nî 10 goe̍h 20 ji̍t(1928-10-20)
Hoat-kok Siōng-hái Hoat-kok Cho͘-kài (tī kin-á-ji̍t Siōng-hái-chhī)
Kòe-sin 2019 nî 7 goe̍h 22 ji̍t (90 hòe)
 Tiong-kok Pak-kiaⁿ
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán Tóng
Bú-hāu Bo̍k-su-kho Tōng-le̍k Ha̍k-īⁿ
Lí Phêng
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Lâu Lân-pho
Tiān-lī Kang-gia̍p-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1981 nî–1982 nî
Kè-sio̍k
Chhîⁿ Chèng-eng
chò-ûi Chúi-lī Tiān-lī-pō͘ pō͘-tiúⁿ
Chiap-sio̍k
Hô Tong-chhiong
chò-ûi Kàu-io̍k-pō͘ pō͘-tiúⁿ
Kok-ka Kàu-io̍k Úi-oân-hōe chú-jīm
1985 nî–1988 nî
Kè-sio̍k
Lí Thih-èng
Chiap-sio̍k
Tiō Chí-iông
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chóng-lí
1987 nî–1998 nî
Kè-sio̍k
Chu Iông-ki
Gī-hoē
Chiap-sio̍k
Kiâu Se̍k
Choân-kok Jîn-tāi Siông-úi-hōe úi-oân-tiúⁿ
1998 nî–2003 nî
Kè-sio̍k
Gô͘ Pang-kok