Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 9 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 9 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē, kám-chheng kiò chò Tiong Kiōng 9 Tāi, sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng1969 nî 4 goe̍h 1 ji̍t kàu 4 goe̍h 24 ji̍tPak-kiaⁿ khui ê Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē. Khui-hoē ê tāi-piáu ū 1,512 lâng. Chia hoē-gī soán-kí chhut tiong-iong úi-oân 170 lâng kap tiong-iong hāu-pó͘ úi-oân 109 lâng.

9 Tāi kiat-sok keh-tńg-kang, Tiong Kiōng Tiong-iong Úi-oân-hoē soán-kí chhut Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k Siông-úi 5 lâng: