Tiong-se-khu (Hiong-káng)

(Tùi Tiong Se Khu (Hiong-káng) choán--lâi)

Tiong-se-khu (Hàn-jī: 中西區; Eng-gí: Central and Western District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, tī Hiong-káng-tó ê pak-bīn. Tiong-se-khu sī siong-gia̍p tiong-sim Tiong-khôan (中環) ê só͘-chāi-tē.

Tiong-se-khu ê ūi-tì.