Tirailleur (Hoat-gí ho͘-im: [tiʁajœʁ] "ti-loa-jor") sī Napoleon sî-tāi chi̍t khoán khin chong pō͘-peng, hùn-liān lâi chò sió-chiàn hêng-tōng. Tirailleur chit jī hit tang-chūn sī Hoat-kok Lio̍k-kun pian-chè lāi chi̍t chióng tùi si̍t-bîn-tē chio--lâi-ê peng-á cho͘-sêng--ê.

Chham-ka Bastille Ji̍t ia̍t-peng oa̍h-tāng ê tong-tāi tirailleur peng.

Hiān-chāi ê Hoat-kok kun-tūi oa-ná koh î-chhî chi̍t tūi tirailleur liân-tūi, hō chò Tē-1 tirailleur liân-tūi (1er régiment de tirailleurs).