Titicaca Ô͘ ūi tī leh Bolivia kap Peru pian-kài ê Andes Soaⁿ-khu, sī Lâm Bí-chiu chiàu piáu-biān-chek kiam thé-chek siāng tōa ê ô͘.