Toā Manchester

Greater ManchesterNorth West England tē-khu ê chi̍t-ê to͘-chhī kūn (metropolitan county) ia̍h tián-lé kūn (ceremonial county), ū 256 bān ê jîn-kháu, lóng-chóng hun 10-ê borough, pau-hâm Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan, koh-ū City of Salford kap Manchester.

Greater Manchester tī England ê ūi-tì.

Chèng-húSiu-kái

Greater Manchester hun 28-ê sóan-khu, múi chi̍t-ê sóan-khu ū chi̍t-ê gī-ôan, tī 2005 nî ê sóan-kú lāi-bīn, Lô-tōng Tóng (Labour Party) the̍h-tioh 23-ê se̍k-chhù, Chū-iû Bîn-chú Tóng (Liberal Democrats) 4-ê, Pó-siú Tóng (Conservative Party) 1-ê.

Hun-khuSiu-kái

  1. City of Manchester
  2. Stockport
  3. Tameside
  4. Oldham
  5. Rochdale
  6. Bury
  7. Bolton
  8. Wigan
  9. City of Salford
  10. Trafford