Borough (eng. [ˈbʌrə]; bí. [ˈbɜrəʊ]; "bó-loh") sī chi̍t koá kok-ka leh ēng ê hêng-chèng-khu tan-ūi. "Borough" sī Eng-gí jī, tī Eng-kok sī chi̍t khoán chū-chú siâⁿ-tìn. Tī Bí-kok kap Canada ū ēng chò siâⁿ-chhī ê hun-khu, chhan-chhiūⁿ New York Chhī tiō pun chò 5-ê borough.

Gí-goân

siu-kái

"Borough" ê gí-goân sī German giân-gí ê "burg", ū pó-lúi, iàu-sài ê í-sù. Kok só͘-chāi tùi-tâng ê jī ū Eng-lân ê bury; So͘-kat-lân ê burgh; Tek-kok ê burg; Scandinavia ê borg; Kē-tē-kok ê burcht téng-téng. Leng-goā mā ū Italia ê borgo; Hoat-kok ê bourg; Se-pan-gâ kap Phû-tô-gâ ê burgo.

Chia-ê jī tiāⁿ-tiāⁿ sī tē-hō-miâ ê chi̍t pō͘-hūn, chhan-chiūⁿ: Canterbury, Strasbourg, Luxembourg, Edinburgh, Hamburg, Gothenburg. Hō chit khoán miâ it-poaⁿ sī in-ūi chia-ê só͘-chāi khah-chá pat sī kun-lúi.

Siong-koan

siu-kái