To͘-chhī thoân-soat

hiān-tāi-khoán ê thoân-soat kò͘-sū, chōe-chōe sī lia̍p-kî ī-bûn, mā bô-hoat-tō͘ chèng-si̍t kám chin ê sū-kiāⁿ

To͘-chhī thôan-soat sī chi̍t koá tī hiān-tāi siā-hoē liû-thoân ê kò͘-sū he̍k-chiá siūⁿ-hoat. In ū-sî ū chin-si̍t ê ki-chhó͘, m̄-koh ka-thiⁿ chi̍t koá ná chin ná ké ê khong-sióng, koh-ū hâm chi̍t koá koài-kî ê sêng-hun chāi lāi; tī liû-thong ê koè-têng, ū khó-lêng sán-seng kúi-a chióng pán-pún, jî-chhiá saⁿ-lām kî-tha thoân-soat.