Tong-sè (hiān-tāi, tong-tāi) sī le̍k-sú ê sî-kî tiong óa-kīn gán-chiân ê chi̍t toāⁿ, i chin tōa pō͘-hūn ê tāi-chì lóng iá koh tī oa̍h-lâng ê seng-oa̍h keng-giām lāi-té.