Toul Pau-ûi-chiàn

(Tùi Toul Kong-siâⁿ choán--lâi)

Toul Pau-ûi-chiànPhó͘ Hoat Chiàn-cheng ê chi̍t kái chiàn-sū, hoat-seng tī 1870 nî 9 goe̍h 23 kàu 8 goe̍h 17 kî-kan, tong-sî Tek-kok hong-bīn tùi Strasbourg hiòng sai-pêng chìn-kun, kong-kek Toul, chia sī thàng hiòng Pa-lí ê thih-tō sòaⁿ-lō͘. Frederick Francis II chí-hui, Tùi Sedan kòe--lâi ê Tek-kok kun-tūi āu-lâi mā ka-ji̍p chiàn-tò͘. Té-bé Toul ê siú-kun tâu-hâng.

Chham-khó

siu-kái
  • Tony Jaques (2007). "Toul | 1870 | Franco-Prussian War". Dictionary of Battles and Sieges: A Guide to 8,500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century. Greenwood Press. ISBN 978-0313335365.