Phó͘-Hoat Chiàn-cheng

(Tùi Phó͘ Hoat Chiàn-cheng choán--lâi)

Phó͘-Hoat Chiàn-cheng, mā hō Tek-Hoat Chiàn-cheng (tek. Deutsch-Französischer Krieg) ia̍h Hoat-Tek Chiàn-cheng (hoat. Guerre franco-allemande), sī 1870 nî khí Tē-jī Hoat-lân-se Tè-kok (Hoat-kok) tùi Phó͘-ló͘-su Ông-kok (Phó͘-kok) só͘ chhōa-thâu ê Pak Tek-ì-chì Pang-liân (Norddeutscher Bund) ê chiàn-cheng.

Khí-in

siu-kái

1866 nî 7 goeh 3 ji̍t, siú-siōng Otto von Bismarck chhōa-thâu ê Phó͘-kok tī Königgrätz Chiàn-tò͘ chiong Ò-tē-lī phah-pāi (Phó͘-Ò Chiàn-cheng). Siū Phó͘-kok chiàn-kó ê éng-hióng, Hoat-kok ê koaⁿ-liâu kiàn-gī Hoat-kok hông-tè Napoleon 3-sè hiòng Phó͘-kok hoat-peng chó͘-gāi Phó͘-kok.[1]

Tōng-oân

siu-kái

Hoat-kok tī 1870 nî 7 goe̍h 15 ji̍t gī-koat chiàn-cheng sìn-chioh liáu-āu, ùi 19 hō hiòng Phó͘-kok soan-chiàn.[2]

Phó͘-kok chong-kun Helmuth von Moltke tī 8 goe̍h 3 ji̍t ê sî, í-kēng tī Hoat-Tek pian-kài phòe-tì liáu 320,000 lâng pō͘-tūi.[2]

Chiàn-tò͘

siu-kái

Chham-chiàu

siu-kái

Su-chì

siu-kái
  • Wawro, Geoffrey (2003). The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-33728-4. 

Chù-kha

siu-kái
  1. Wawro 2003, 1 Causes of the Franco-Prussian War
  2. 2.0 2.1 Wawro 2003, 3 Mobilization for War