Wörth Chiàn-tò͘

Wörth Chiàn-tò͘Phó͘ Hoat Chiàn-cheng ê chi̍t pō͘-hūn, hoat-seng tī 1870 nî 8 goe̍h 6 ji̍t, hit tang-chūn Phó͘-ló͘-sū ê thài-chú Friedrich Wilhelm niá 10 bān í-siōng kun-bé keng-kòe Wissembourg hiòng Hoat-kok chìn-peng. Tī Wörth (hiān-tāi Hoat-kok óa Tek-kok ê Wœrth siâⁿ) chng-siā tú tio̍h Goân-sòe (Maréchal) Marie MacMahon siú-siâⁿ. Chiàn-sū Phó͘-kun sún-sit bē chio̍h, m̄-koh MacMahon mā sit khí 1/3 ê kun-tūi, tô-siám kòe Metz.

Kâng chi̍t ji̍t Hoat-kok tī Spicheren Chiàn-tò͘ mā chiàn-su.

Chham-khóSiu-kái

  • Tony Jaques (2007). "Wörth / 1870 / Franco-Prussian War". Dictionary of Battles and Sieges: A Guide to 8,500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century. Greenwood Press. ISBN 978-0313335365.