Truku-cho̍k

(Tùi Truku choán--lâi)

Truku-cho̍kTâi-oân goân-chū-bîn ê 1-cho̍k, mā ū lâng siá-chò Taroko.

Taⁿ kóng ê Truku-cho̍k pau-koah goân-té hông khoàⁿ-chò Tang-Sediq-kûn lāi-té ê 3-ki, ia̍h-tō-sī Truku, Tkdaya, Te uda 3-ê kûn.

Truku-cho̍k hiān-chhú-sî khiā-khí ê khu-he̍k chú-iàu tī Hoa-lian-koān ê Siù-lîm-hiong (秀林鄉), hiong lāi ê Bûn-lân-chhoan (文蘭村), Tâng-mn̂g-chhoan (銅門村), Chúi-goân-chhoan (水源村), Ka-bîn-chhoan (佳民村), Kéng-boé-chhoan (景美村), Sìu-lîm-chhoan (秀林村), Hù-sè-chhoan (富世村), Chhîong-tek-chhoan (崇德村), Hô-pêng-chhoan (和平村), hām Bān-êng-hiong (萬榮鄉) ê Âng-hio̍h-chhoan (紅葉村), Bêng-lī-chhoan (明利村), Bān-êng-chhoan (萬榮村), Kiàn-chêng-chhoan (見晴村), Se-lîm-chhoan (西林村), chham Toh-khe-hiong (卓溪鄉) ê Lūn-soaⁿ-chhoan (崙山村), Li̍p-soaⁿ-chhoan (立山村) téng-téng.

Truku thoân-thóng ê pō·-lo̍k sī ēng ka-cho̍k chò ki-chhó lāi hoat-tián--ê, phoe-bô· bô kóng kài tōa, m̄-koh hō·-siong lóng ū chhin-chiâⁿ ê koan-hē. Kāng 1-ê ka-cho̍k ê pō·-lo̍k bē lī siuⁿ hn̄g, siōng-ke poàⁿ-kang tō kiâⁿ ē kàu-uī.

Chhin-chhīuⁿ chit-khoán khiā tī hū-kīn koh ū hiat-iân koan-hē ê pō·-lo̍k tō ē kap-chò 1-ê chè-sū thoân-thé, ka-cho̍k thoân-thé, phah-la̍h thoân-thé, sīm-chì chiâⁿ-chò kāng-chi̍t-ê khe-khàm lâu-he̍k ê tông-bêng.

Truku-cho̍k hām Tâi-oân kî-thaⁿ ê goân-chū-bîn sio-siâng, in éng-chá pún-sin pēng bô cho̍k chit-ê koan-liām, siōng-ke mā kan-taⁿ ū Te uda, Tkdaya, Truku chit-khoán kûn ê khài-liām niā-tiāⁿ. Sui-jiân cho̍k-lâng ê khío-thoân le̍k-sú ū chin chheng-chhó kóng chó·-kong-á sī tùi sai-pêng chhian-soá--lâi-ê, m̄-koh in-ūi sî-kan koè chin kú, sûi-lâng tèng-kin tī ka-tī ê thó·-tē, in hām sai-pêng khiā tī Lâm-tâu ê cho̍k-lâng soah bô-it-tēng ū kāng-chi̍t-cho̍k ê siūⁿ-hoat. Éng-koè sīm-chì koh ē hō·-siong chhut-chhó.