Tu̍t-piàn (突變; Eng: mutation), he̍k-chiá hoán-chéng, tī seng-bu̍t-ha̍k siōng ê hâm-gī sī sè-pau lāi ê ûi-thoân ki-in hoat-seng ê kái-piàn. Hoat-seng seng-bu̍t tu̍t-piàn ê goân-in ū-khó-lêng sī sè-pau hun-lia̍t sî, ûi-thoân ki-in ê ho̍k-chè hoat-seng chhò-gō͘, ia̍h-sī siū-tio̍h hoà-ha̍k bu̍t-chit, ki-in to̍k-sèng, hok-siā ia̍h pēⁿ-to̍k téng-téng goā-chāi ê éng-hióng.[1]

Tu̍t-piàn thong-siông ē tì-sú sè-pau ūn-chok bô-chèng-siông ia̍h sí-bông, sīm-chì tī khah ko-téng ê seng-bu̍t-thé thé-lāi ín-hoat gâm-chèng. Put-kò, tu̍t-piàn mā pī khoàⁿ-chò sī chìn-hoà ê thui-sak-la̍t, bô-lí-sióng ê tu̍t-piàn ē keng-iû chū-jiân soán-te̍k ê kòe-têng pī thai-tiāu, iú-lī ê tu̍t-piàn ē kè-sio̍k liû-thoân lo̍h-khì.

Chham-khó siu-kái

  1. Petit, Jean-Michel; adapté par Arico, Sébastien (2013). Mini Manuel de Génétique 3ème édition. Paris: Dunod. ISBN 2-1007-0027-8.