Tu-chú-chóng-hoē (株主總會) sī tu-sek-hoē-siā chi̍t ê ki-koan, iû só͘-ū tu-chú cho͘-sêng, koat-tēng tu-sek-hoē-siā ê ki-pún hong-chiam kap tiōng-iàu sū-hāng.

Koh khoàⁿ siu-kái