Tu-chú (株主) sī ū tu-sek-hoē-siā kó͘-tu ê tâu-chu-jîn.

Tu-chú it-poaⁿ ū koân-lī chham-ka tu-chú-chóng-hoē. Iu-sian-tu tī tu-chú-chóng-hoē bô tâu-phiò koân-lī. Hoē-siā ê chhú-thè-ia̍h kap chhú-thè-ia̍h-hoē iû tu-chú-chóng-hoē soán-kí sán-seng.