Chiu-hat-chhī (Ukraina)

(Tùi Ukraina ê chiu-hat-chhī choán--lâi)

Chiu-hat-chhī (Ukraina-gí: місто обласного значення) sī Ukraina ê chi̍t chióng tē-jī kip hêng-chèng-khu.