Upolu TóSamoa lâng siāng chē, bīn-chek tē 2 toā ê tó-sū, tiàm tī bīn-chek siāng toā ê Savai'i Tó ê tang-pêng. Samoa ê siú-to͘ Apia tī Upolu Tó pak hái-hoāⁿ.