Vandal Chiàn-cheng sī 533 nî 6 goe̍h chì 534 nî 3 goe̍h ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Tang Lô-má Tè-kok, Gelimer, Belisarius kap Vandal Ông-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Pak Hui-chiu téng só͘-chāi.

Vandal Chiàn-cheng
Sî-kan533 nî 6 goe̍h - 534 nî 3 goe̍h
Tē-tiám
Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.