Victoria (Liân-ha̍p Ông-kok)

(Tùi Victoria Lú-ông choán--lâi)

Victoria (1819 nî 5 goe̍h 24 ji̍t – 1901 nî 1 goe̍h 22 ji̍t) sī 1837 nî 6 goe̍h 20 kàu i koè-sin kî-kan ê Liân-ha̍p Ông-kok lú-ông. Lēng-goā, i tī 1876 nî koh ēng Ìn-tō͘ Lú-hông chò hâm-thâu.

I chāi-ūi ê sî-kî kiò chò Victoria sî-tāi.