VortigernBritain 5 sè-kí ê sî-chūn tī Eng-lân ê thóng-tī-chiá, chiàu it-poaⁿ kì-lio̍k, i chhiáⁿ liáu Saxon lâng kòe Britain khì tùi khòng Pict lâng kap Scot lâng. Vortigern si̍t-chè ê miâ-hō sî bô chheng-chhó--ê, Vortigern ū khó-lêng sī chi̍t-ê hâm-thâu. Chit ūi jîn-bu̍t siông-sè ê lâi-le̍k ia̍h bô khak-tēng.

Chham-chiàu siu-kái

  • Joshua J. Mark. "Vortigern". Ancient History Encyclopedia. 2017-08-11 khòaⁿ--ê.