Oan-á-khu

(Tùi Wan Chai Khu choán--lâi)

Oan-á-khu (Hàn-jī: 灣仔區; Eng-gí: Wan Chai District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, tī Hiong-káng-tó ê pak-bīn. 2006 nî ê jîn-khaú ū 15 bān.

Oan-chai-khu ê ūi-tì.