WawPhoenicia jī-bó, A-la-pek jī-bó, Hi-pek-lâi jī-bó lāi-bīn pâi tē 6 ê jī-bó.

Waw
tha̍k w, v, o, u
tī jī-bó-piáu ūi-tì 6
sò͘-ti̍t 6
Tùi Phoenicia jī-bó ián-seng lâi