Kyril jī (kiril lī) sī chi̍t-cho͘ bûn-jī hē-thóng. KyrillosMethodios ê tē-chú tī se-goân 9 sè-kí ê sî-chūn hoat-bêng. Hiān-chú-sî sú-iōng ê gí-giân ū Slav gí-giân ê Bulgariya-gí, Lō͘-se-a-gí, Belarus-gí, Srbija-gí kap Makedonija-gí. Mā ū bô sio̍k Slav gí-giân ê pa̍t-chióng gí-giân teh sú-iōng, chhin-chhiūⁿ Bông-kó͘-gí.

Azbuka 1574 by Ivan Fyodorov.png
KYRIL JĪ
Kyril jī-bó
hui Slav gí-giân jī-bó

Jī-bóSiu-kái

Chù-káiSiu-kái

  1. А. Н. Стеценко. Хрестоматия по Старославянскому Языку, 1984.
  2. Cubberley, Paul. The Slavic Alphabets, 1996.
  3. Ꙃ ê piàn-thé
  4. ОУ ê piàn-thé
  5. ЪИ ê piàn-thé
  6. Lunt, Horace G. Old Church Slavonic Grammar, Seventh Edition, 2001.