Ҙ (siáu-siá [en]: ҙ; ing-gú: dhe (ze tsah kàng-pōo [en] ê cedilla [en] hi̍k-tsiá crampon)) sī hui-slav gú-gên jī-bió tsi-it, teh Bashkir-gí,[1] Wakhi-gú [en] tíng-tíng gí-gên sú-iōng ê jī-bió. Jī-hîng sī uî З/з hù-ka tsi̍t-ê kàng-pōo [en] ê ē-ên-kau [fr] lâi kòo-sîng ê kilil jī-bió pèn-thé [en]. Ҙ jī-bió ē-kha [en] ê ē-ên-kau siá-huat luī-sū phīñ-im-huà [en] hû-hō huàn-buē-hû [en].

Ҙ
Ҙ ҙ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng Teh Bashkir-gí thong-siông ê im-tī piáu-sī tso̍k khí tshat-im [en] /ð/[1]; teh Wakhi-gú [en] thong-siông piáu-sī tsò tsho̍k khí-gûn sat-tshat-im /dz/[2].
Unicode bé-uī (U+0498);
 (U+0499)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ҙ ҙ
Kî-thañ

Jī-bó ê tshù-sū

siu-kái

Teh Bashkir-gí thon ê jī-bió lāi-té pâi tē-7 uī. Iah-koh teh Wakhi-gú ê jī-bió lāi-té pâi tē-16 uī.

Teh Bashkir-gú thong-siông ê im-tī piáu-sī tsò tso̍k khí tshat-im [en] /ð/; teh Wakhi-gú [en] thong-siông piáu-sī tsò tsho̍k khí-gûn sat-tshat-im /dz/[2].

Kè-sǹg tāi-bé

siu-kái

Ҙ/ҙ (З/з hù-ka ē-ên-kau [fr]) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû (kiril jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ҙ ҙ
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ҙ TSAH Ē-ÊN-KAU (З HÙ-KA Ē-ÊN-KAU)
KIRIL SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ҙ TSAH Ē-ÊN-KAU (З HÙ-KA Ē-ÊN-KAU)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 1176 U+0498 1177 U+0499
UTF-8 210 152 D2 98 210 153 D2 99
Jī-hû tī ín-iōng Ҙ Ҙ ҙ ҙ

Jī-hû pen-bé

siu-kái

Ҙ/ҙ (З/з hù-ka ē-iân-kau) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ҙ ҘU+0498 U+0498 Kiril tuā-siá jī-bó Ҙ (З hù-ka ē-ên-kau [fr])
Sió-siá ҙ ҙU+0499 U+0499 Kiril sió-siá jī-bó ҙ (з hù-ka ē-ên-kau)

Tsù-kái

siu-kái
  1. 1.0 1.1 "Cyrillic: Range: 0400–04FF" (PDF). The Unicode Standard, Version 6.0. 2010. p. 42. 2011-05-20 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 ScriptSource - Wakhi,"Wakhi"[1],SCRIPTSOURCE,retrieved Dec. 6 2022..

Tsham-khó bûn-hèn

siu-kái
  • Daniels, Peter D. The World’s Writing Systems, Oxford University Press, 1996. (Eng-gí)
  • Cyrillic, Range: 0400–04FF[2], The Unicode Standard, Version 14.0. retrieved 202-02-23. (Eng-gí)

Tsham-ua̍t

siu-kái

Guā-pōo lên-ket

siu-kái