Crampon (piàn-im hû-hō)

(Tùi Crampon (pèn-im hû-hō) choán--lâi)

Crampon (pèn-im hû-hō) (huat-gú: Crampon (diacritique); ping-jiáu , ē-ên-kau, ping-tsáu , crampon) sī hù-ka teh kui-ê jī-bó tíng-kuân ê pèn-im hû-hō. Crampon tshái-iōng té suî-ti̍t pit-ue̍h ê hîng-sik, hù-teh ki-suàñ [en] ē-pîng jī-bó ê ē-pōo. Tong lên-tsiap kàu jī-bó sû-kun ê sî-tsūn, crampon ē sió-khuá-á hiòng tsiàñ-pîng phen-î hi̍k-tsiá lên-tsiap kàu serif [en] (tshìn-suàñ) ê bua̍t-tuan, án-ne crampon tō-bē hén-sī uî sing-pōo [en] (hi̍k-tsiá kàng-pōo [en]). Crampon tsú-iàu iōng-teh hui-slav kilil jī-bó ê bóo-tsi̍t-kuá jī-bó, m̄-koh mā iōng teh sú-iōng bóo-tsi̍t-kuá piàn-im (hù-ka hû-hō) ê latin jī-bó.[1]

Tsah crampon ê jī-bó

siu-kái
Latin jī-bó
Jī-bó Bîng-sû
Ⱨ ⱨ H crampon
Ⱪ ⱪ K crampon
Ꞑ ꞑ N crampon
Ⱬ ⱬ Z crampon-right side
Kilil jī-bó
Jī-bó Bîng-sû
Ӷ ӷ Ghe crampon
    Ghe hîng-hik crampon
Җ җ Zhe crampon
Қ қ Ka crampon
Ң ң En crampon
Ԥ ԥ Pe crampon
Ҭ ҭ Te crampon
Ҳ ҳ Ha crampon
Ҷ ҷ Tché crampon
Ӌ ӌ Tché kahkasse
Tché crampon teh tò-pîng
Ԧ ԧ Shha crampon
Ҫ ҫ Esse cedilla [en]
Esse crampon
Ҿ ҿ Tché abkhaze ogonek [en]
Tché crampon
Ҙ ҙ Zé cedilla
Zé crampon

Tsù-kái

siu-kái
  1. (Eng-gí) Alexander Berdnikov, Olga Lapko, « Old Slavonic and Church Slavonic in TEX and Unicode », EuroTEX ́99 Proceedings, 1999. (copie en ligne Archived 2008-03-08 at the Wayback Machine.) (Eng-gí)

Tsham-ua̽t

siu-kái

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái