Lating jī-bió

(Tùi Latin jī-bó choán--lâi)

Lating jī-bió (Latin alphabet) hi̍k-tsiá Lômá jī-bió (Roman alphabet) sī kóo lômá-lâng siōng-tāi-sing iōng-lâi su-siá lating-gí ê jī-bió; hām kā lating jī-bió iōng teh su-siá hēn-tāi gí-gên [en] khok-tén ê tsi̍p-ha̍p.

Lating jī-bió
Script type
Time period
c.700 BCpresent
Su-siá hong-hiòng Iù tò-pîng kàu tsìng-pîng
Official script

Co-official script in:

Languages
Related scripts
Parent systems
Child systems
Numerous Latin alphabets; also more divergent derivations such as Osage
Sister systems
ISO 15924
ISO 15924 Latn, , ​Latin
Unicode
Unicode alias
Latin
Tsham-ua̍t Latin characters in Unicode
_BLANK_
 Tsit phian bûn-tsiunn pau-kuat kok-tsè im-piau (IPA) lāi-té ê gú-im tsuân-siá im-piau. Iú-kuan IPA hû-hō ê kài-siāu-sìng tsí-lâm, tshiánn tsham-ua̽t Pang-tsān: [ ], / / hām ⟨ ⟩ tsi-kan ê khu-piat, tshiánn tsham-ua̽t IPA § kuà-hō hām tsuân-lio̽k hun-keh-hû.

Li̍k-sú siu-kái

Khí-guân siu-kái

Kū itali jī-bió siu-kái

 
The Duenos inscription, dated to the 6th century BC, shows the earliest known forms of the Old Latin alphabet.
Kū itali jī-bó [en]
Letters 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚
Transliteration A B C D E V Z H Θ I K L M N Ξ O P Ś Q R S T Y X Φ Ψ F

Kóo Latin jī-bió siu-kái

Kóo Latin jī-bó
As Old Italic 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌏 𐌐 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗
As Latin A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X

Kū latin jī-bió siu-kái

Kū latin jī-bó
Letter A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X

Kóo-tián latin jī-bió siu-kái

 
The apices in this first-century inscription are very light. (There is one over the ó in the first line.) The vowel I is written taller rather than taking an apex. The interpuncts are comma-shaped, an elaboration of a more typical triangular shape. From the shrine of the Augustales at Herculaneum.
Kóo-tén latin jī-bó
Letter A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
Latin name (majus) á é ef í el em en ó q er es ix í graeca zéta
Latin name ā ē ef ī el em en ō er es ū ix ī Graeca zēta
Latin pronunciation (IPA) beː keː deː ɛf ɡeː haː kaː ɛl ɛm ɛn peː kuː ɛr ɛs teː iks iː ˈɡraɪka ˈdzeːta

Tiong sè-kí kah āu-lâi ê huat-tén siu-kái

 
De chalcographiae inventione (1541, Mainz) with the 23 letters. J, U and W are missing.
 
Jeton from Nuremberg, c. 1553

Thuân-pòo siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Spread of the Latin script
 
This map shows the countries in the world that use only language(s) predominantly written in a Latin alphabet as the official (or de facto official) national language(s) in dark green. The lighter green indicates the countries that use a language predominantly written in a Latin alphabet as a co-official language at the national level.

Ên-sin ua̍t-to̍k siu-kái

  • Jensen, Hans (1970). Sign Symbol and Script. London: George Allen and Unwin Ltd. ISBN 0-04-400021-9.  Transl. of Jensen, Hans (1958). Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. Deutscher Verlag der Wissenschaften. , as revised by the author (Eng-gí)
  • Rix, Helmut (1993). "La scrittura e la lingua". Chū Cristofani, Mauro (hrsg.). Gli etruschi – Una nuova immagine. Firenze: Giunti. pp. S.199–227.  (Eng-gí)
  • Sampson, Geoffrey (1985). Writing systems. London (etc.): Hutchinson.  (Eng-gí)
  • Wachter, Rudolf (1987). Altlateinische Inschriften: sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v.Chr. Bern (etc.). : Peter Lang. (Eng-gí)
  • Allen, W. Sidney (1978). "The names of the letters of the Latin alphabet (Appendix C)". Vox Latina – a guide to the pronunciation of classical Latin. Cambridge University Press. ISBN 0-521-22049-1.  (Eng-gí)
  • Biktaş, Şamil (2003). Tuğan Tel.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lating jī-bió