Sin-thé ê siong-tùi hong-ūi

Sin-thé ê siong-tùi hong-ūi (ing-gú: Body relative direction, mā kiò-tsò "í tsū-ngóo uî tiong-sim ê tsō-piau" (egocentric coordinates))[1] sī siong-tuì sin-thé (pí-jū lâng ê sin-thé) ê kí-hô hong-hiòng [en]. Siōng tsia̍p-khuànn ê ū : tsó-iū; hiòng-tsîng hām hiòng-āu; tíng-kuân hām ē-kha. Tsia-ê hong-hiòng hîng-sîng sam-tuì tsìng-kau-tio̽k.

A right-handed Cartesian coordinate system, illustrating the x (right-left), y (forward-backward) and z (up-down) axes relative to a human being.

Tsù-kái Siu-kái

  1. Deutscher, Guy (August 26, 2010). "Does Your Language Shape How You Think?". The New York Times. August 31, 2010 khòaⁿ--ê. 

Tsham-ua̍t Siu-kái

Guā-pōo lên-ket Siu-kái