Cha̍p-la̍k-chìn-hoat

Cha̍p-la̍k-chìn-hoat (eng. hexadecimal) sī chi̍t khoán ūi-tì-hoat sò͘-jī hē-thóng, tang-tiong ēng 16 chò ki-sò͘ (radix). Siāng phó͘-thong ê kì-siá hong-sek, sī tùi lêng kàu káu ēng 0–9 piáu-sī, tùi cha̍p kàu cha̍p-gō͘ ēng A–F piáu-sī.

Tiān-náu hē-thóng tiāⁿ ū lī-ēng cha̍p-la̍k-chìn sò͘-jī, sī chi̍t khoán khah chhin jîn-lūi kám-kak, thang piáu-kì jī-chìn sò͘-jī ê hong-hoat. Pí-lūn chi̍t-ê byte ê sò͘-ta̍t khó-lêng sī tùi 0000 0000 kàu 1111 1111, che jī-chìn sò͘-jī, ē-tàng choán chò cha̍p-la̍k-chìn ê 00 kàu FF piáu-hiān.

Piáu-kì tùi-chiàu siu-kái

Cha̍p-la̍k-chìn Cha̍p-chìn Peh-chìn Jī-chìn
(0)16 (0)10 (0)8 0 0 0 0
(1)16 (1)10 (1)8 0 0 0 1
(2)16 (2)10 (2)8 0 0 1 0
(3)16 (3)10 (3)8 0 0 1 1
(4)16 (4)10 (4)8 0 1 0 0
(5)16 (5)10 (5)8 0 1 0 1
(6)16 (6)10 (6)8 0 1 1 0
(7)16 (7)10 (7)8 0 1 1 1
(8)16 (8)10 (10)8 1 0 0 0
(9)16 (9)10 (11)8 1 0 0 1
(A)16 (10)10 (12)8 1 0 1 0
(B)16 (11)10 (13)8 1 0 1 1
(C)16 (12)10 (14)8 1 1 0 0
(D)16 (13)10 (15)8 1 1 0 1
(E)16 (14)10 (16)8 1 1 1 0
(F)16 (15)10 (17)8 1 1 1 1