Һ (sió-siá һ; siâ-thé-jī Һ һ; ing-gú tshing-hoo Shha) sī kiril jī-bió.[1] Һ ê hîng-sik guân-tsū lating jī-bió H ⟨H h⟩, m̄-koh tuā-siá hîng-sik koh-khah luī-sū tńg-se̍h ê kirik jī-bió Ч ⟨Ч ч⟩ hi̍k-tsiá bô pit-uē ê Ћ ⟨Ћ ћ⟩, in-uī kiril jī-bió Н ⟨Н н⟩ í-king kū-iú kah latin jī-bió H sio-kâng ê hîng-sik.

Һ
Һ һ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng It-puann piáu-sī tshing-âu tshat-im /h/.
Unicode bé-uī (U+04BA);
 (U+04BB)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Һ һ
Kî-thañ

Teh Kildin Sami-gú [en], Kurd-gú, Kazakh-gú, Tatar-gú, Dolgan-gú [en], Bashkir-gú, Yakut-gú, Uyghur-gú, Buryat-gú [en] kah Kalmyk Oirat-gú [en] sú-iōng ê kiril jī-bió, [2] iōng-lâi piáu-sī Gô-gú tang-tiong bó--ê tshing-âu tshat-im ⟨h⟩. Līng-guā, Azerbaijan-gú teh Soo-liân sî-kî mā sú-iōng tsit-ê jī-bió.

Tuā-to-sòo sú-iōng ⟨Һ⟩ jī-bió ê gú-giân lóng tshing-hoo i sī ⟨ha⟩ -- tsit-ê bîng-tshing [en] ⟨shha⟩ sī teh ⟨Һ⟩ jī-bió iōng Unicode pen-bé ê sî-tsūn sóo tshòng-kiàn ê.

Im-ti̍t piáu-sī

siu-kái

Thong-siông ê im-ti̍ttshing-âu tshat-im /h/.

Kok gú-giân ê im-ti̍k piáu-sī

siu-kái

Teh ē-kha sóo-lia̍t ê kok-tsióng gú-giân lāi-tē, /Һ/ ē-tàng piáu-sī tshing-âu tshat-im /h/, tshing -ian tshat-im [en] /ħ/, to̍k nng-go̍k tshat-im [en] /ɣ/, hi̍k-tsiá kan-na sī sàng-khì-im [en] /◌ʰ/ tíng-tíng ê im-ti̍t.

Sú-iōng Һ jī-bó ê gú-giân

siu-kái
Gú-giân Pī-tsù Im-sòo
Azerbaijan-gú 1939–1991, tsit-má tshái-iōng latin jī-bió
(Dagestan iû-koh teh sú-iōng tsit-ê jī-bió)
/h/,/ħ/
Bashkir-gú /h/
Buriat-gú [en] /h/
Dolgan-gú [en] /h/
Kalmyk Oirat-gú [en] /ɣ/
Kazakh-gú /h/
Kildin Sami-gú [en] /◌ʰ/
Kurd-gú /h/
Tatar-gú /h/
Uyghur-gú /h/
Yakut-gú /h/

Kè-sǹg pian-bé

siu-kái

Kah tuā-to-sòo kiril jī-bió sio-kâng ê tio̍h-sī, ⟨Һ⟩ pian-bé mā sī iōng tsi̍t-ê tan-it ê jī-hû lâi tāi-piáu.

Jī-hû Һ һ
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ SHHA KIRIK SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ SHHA
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 1210 U+04BA 1211 U+04BB
UTF-8 210 186 D2 BA 210 187 D2 BB
Jī-hû tī ín-iōng Һ Һ һ һ

Kè-sǹg-ki piáu-sī

siu-kái

Һ/h ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé lâi piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng Pī-tsù
Tuā-siá Һ ҺU+04BA U+04BA Kiril tuā-siá jī-bió ⟨Һ⟩
Sió-siá һ һU+04BB U+04BB Kiril sió-siá jī-bió ⟨һ⟩

Tsù-kái

siu-kái
  1. "Cyrillic: Range: 0400–04FF" (PDF). The Unicode Standard, Version 6.0. 2010. p. 42. 2011-05-18 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
  2. "Cyrillic: Range: 0400–04FF" (PDF). The Unicode Standard, Version 6.0. 2010. p. 42. goân-loē-iông (PDF) tī 2019-05-11 hőng khó͘-pih. 2011-05-18 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t

siu-kái
  • Buryat language
  • List of Cyrillic multigraphs

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái
  • Unicode definition (Eng-gí)
  • Һ on the website Scriptsource.org(Eng-gí)
  • һ on the website Scriptsource.org(Eng-gí)