Ә (kiril)

(Tùi Ә choán--lâi)

Ә (kiril) (schwa (kiril jī-bió); siáu-siá [en]: ә; ing-gí: schwa (cyrillic); siâ-thé [en]: Ә, ә ) sī ên-sin hîng ê hui slav gí-gên jī-bió tsi-it. Kin-kù Unicode ê piau-tsún kiò-tsò "schwa".[1] M̄-ku teh bô-kāng-khuán ê gí-gên lāi-té piáu-sī bô-kâng ê gí-im [en].

Ә (kiril)
Ә ә
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng Teh Ә ê im-ti̍k thong-siông sī-teh piáu-sī tiong iong bú-im /ə/ (Ә); ia̍h ē-tàng piáu-sī tsò kīn-khui tsîng put uân-tûn bió-im [en] /æ/ (Ә).
Unicode bé-uī (U+04D8);
 (U+04D9)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ә ә
Kî-thañ

Im-ti̍k

siu-kái

Ә ê im-ti̍k thong-siông sī-teh piáu-sī tiong iong bú-im /ə/ (Ә); ia̍h ē-tàng piáu-sī tsò kīn-khui tsîng put uân-tûn bió-im [en] /æ/ (Ә).

Sú-iōng gú-giân

siu-kái

Ә sī tsit-ê teh kurd-gí, kazakh-gí, tatar-gí, abkhaz-gí, Bashkir-gí, udmurt-gí [en], hanti-gí [en], kalmyk oirat-gí [en], kah dungan-gí [en] tíng-tíng gí-giân sóo sú-iōng ê kiril jī-bó. Līng-guā, azerbaijan-gí hām turkmen-gí teh soo-lên sî-kî mā sú-iōng tsit-ê jī-bió.[1]

Tshú-guā, teh 1927-nî tsìn-tsîng ê erzya-gí [en] mā ū sú-iōng Ә jī-bió lâi piau-sī tiong iong bú-im /ə/ ê gí-im [en]). Lî-tshiáñ teh kóo siberia gí-giân [en] ê chukot-gí [en], koryak-gí [en] tīng-tīng gí-giân sī iōng /ы/ lâi piáu-sī /ә/.[1] İah-koh-ū, abkaz-gí ê jī-bió, lāi-té ū /дә/, /жә/, /ӡә/, /тә/, /ҭә/, /ҳә/, /цә/, /ҵә/, /шә/ tsit-kuí-ê jī-ha̍p jī-bió [en].

Kè-sǹg tāi-bé

siu-kái

Ә/ә ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ә ә
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ә
KIRIL SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ә
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 1240 U+04D8 1241 U+04D9
UTF-8 211 152 D3 98 211 153 D3 99
Jī-hû tī ín-iōng Ә Ә ә ә

Jī-hû pen-bé

siu-kái

⟨Ә ә⟩ mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ә ӘU+04D8 U+04D8 Kiril tuā-siá jī-bió Ә
Sió-siá ә әU+04D9 U+04D9 Kiril sió-siá jī-bió ә

Tsù-kái

siu-kái
  1. 1.0 1.1 1.2 "Основной блок кириллицы на сайте Юникода" (PDF). Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn (PDF) tī 2011-05-13. 2018-12-18 khòaⁿ--ê.  (Gô-gú)

Tsham-khó bûn-hiàn

siu-kái
  • Булич С. К.,. Э. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: In 86 Volumes (82 Volumes and 4 Additional Volumes). St. Petersburg. 1890–1907. (Gô-gú)
  • Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. коммент., подг. текста и сост. указателей Е. А. Кузьминовой. — М., МАКС Пресс, 2007. — 624 с. — (Памятники словесности). — ISBN 978-5-317-01901-3. (Gô-gú)

Tsham-ua̍t

siu-kái

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái