Kurd-gí (کوردی, Kurdî) sī chi̍t lūi Iran Gí-kûn ê giân-gí, liû-thong tī A-chiu se-pō͘, chú-iàu ê sú-iōng-chiá sī Kurd lâng. Pún giân-gí ē-tàng hun saⁿ khoán hong-giân, pau-koat Pak-pō͘ Kurd-gí (Kurmanji), Tiong-pō͘ Kurd-gí (Sorani) kap Lâm-pō͘ Kurd-gí (Pehlewani); tōa-hūn ê Kurd lâng kóng--ê sī Kurmanji khiuⁿ-kháu.