Hi-lia̍p-jī

(Tùi Hi-lia̍p jī-bó choán--lâi)

Hi-la̍h Jī-bó (Ελληνικό αλφάβητο, Ellinikó Alfávito) sī chi̍t thò tùi chêng 9 sè-kí tio̍h ū sú-ēng ê Hi-lia̍p-gí bûn-jī. I sī tùi Phoinike bûn-jī só͘ hoat-tián chiâⁿ sêng, ē-tàng kóng sī giān-keh ì-gī siōng chá ê jī-bó hē-thóng. Chiàu Hi-lia̍p jī-bó chò ki-chhó͘, āu-lâi koh hoat-tián chhut La-teng, Kyril, kap Kopto téng bûn-jī. Hiān-sî ê Hi-lia̍p jī-bó ū 24 ê, in kap La-teng jī-bó kâng-khoán hun toā-siá kap sió-siá.

Hi-lia̍p jī-bó
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσ Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Thêng-chí sú-iōng ê jī-bó
Ϝ Ϛ Ͱ Ϻ Ϙ Ͳ Ϸ