Wikipedia:Góa beh bé bé-bóe

Lâng kóng "1-iūⁿ bí chhī pah-iūⁿ lâng". Wikipedia-lâng mā sī chē-chē khoán. Lí sī tó-1-khoán--ê? Chhiáⁿ àn-chiáu lí ê khiuⁿ-kháu hun-lūi.

Góa beh bé bé-bóeSiu-kái

Góa boeh bóe bé-bóeSiu-kái

Óa beh bé bé-bóeSiu-kái