Wikipedia:Ukraina-gí ê lô-má-hòa

Pún ia̍h biâu-su̍t tī Wikipedia beh án-chóaⁿ kā Ukraina-gí lô-má-hòa. Che chun-chiàu hō-miâ thoân-thóng kap chhiú-chheh hong-keh, í-ki̍p it-poaⁿ siông-sek.

Ukraina-gí ê bûn-su ēng Ukraina-gí jī-bó siá, sio̍k chi̍t khoán Kyril jī. Ūi-tio̍h beh hō͘ Bân-lâm-gí Wikipedia tha̍k-chiá ē-tàng sú-iōng, it-poaⁿ kā i lô-má-hòa ia̍h-sī im-e̍k chò lô-má-jī.

Lô-má-hòa hē-thóng siu-kái

Wikipedia kap kî-thaⁿ só͘-chāi ê bô-kāng chú-tê léng-he̍k sú-iōng bô-kāng ê lô-má-hòa hē-thóng. Ukraina-gí ê lô-má-hòa tiong kái-siāu liáu koh-khah chē siông-sè sìn-si̍t kap kî-thaⁿ hē-thóng. Ta̍k-ê hē-thóng lóng ū chi̍t ê lī-piān ê im-ek-pió, tī ē-bīn ê liân-kiat.

It-poaⁿ lô-má-hòa siu-kái

Tī Wikipedia, Ukraina iōng-gí ê it-poaⁿ lô-má-hòa ēng 2010 nî Ukraina Kok-ka hē-thóng (Ukrainian National system of 2010). Che sī in koaⁿ-hong ê hong-àn, mā hō͘ Liân-ha̍p-kok chhái-la̍p. Che sī thè Eng-gí sú-iōng-chiá siat-kè--ê, tha̍k kap phah-jī lóng chin hong-piān.

Gí-giân-ha̍k siu-kái