Wikipedia thó-lūn:Hêng-chèng jîn-oân

新增話題
進行的討論

KaihsuSiu-kái

Beh an-choann chiann-choe sysop/admin? Goa kam oe-sai chiann-choe sysop/admin? -- Kaihsu 17:51, 10 Jul 2004 (UTC)

User:Idioma-botSiu-kái

I request bot status for User:Idioma-bot.

  • Botmaster : lt:User:Hugo.arg
  • Bot's name : User:Idioma-bot
  • List of botflags on others wikipedias: >120 (en,es,fr,pt,lt,ru,pl,qu...)
  • Purpose: Interwiki
  • Technical details :pywikipedia with daily SVN updates

Thank you, Hugo.arg 2008-nî 6-goe̍h 6-jἰt (Gō·) 19:59 (UTC)

sin ê koán-lí-oân?Siu-kái

User:Nangwat, User:S205643, User:唐吉訶德的侍從? --Kaihsu (對話) 2015-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 1) 20:58 (UTC)

User:Kaihsu,真多謝,我想卜好好仔編輯就好矣。另外,借問,我自最近開始,佇這個維基來大量建立條目,因此想卜建立一隻robot;毋知是愛按怎來申請--S205643 (對話) 2015-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài) 06:19 (UTC)?
我拄陣仔家己建立一個帳號User:S205643bot,嘛佇Wikipedia:Bot(上下底)提出申請矣,借問敢是按呢創?--S205643 (對話) 2015-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài) 07:33 (UTC)
返回到計畫頁面 "Hêng-chèng jîn-oân"。