Wikipedia thó-lūn:Hoan-e̍k ê goân-chek

新增話題
進行的討論

Iú koan hoan-e̍k ê būn-tê, hi-bāng seng tī chia thó-lūn liáu, chia siá kàu Wikipedia thó-lūn:Hoan-e̍k ê goân-chek hó-bô?

Astroviolin: Góa ê khòaⁿ-hoat (1)Siu-kái

  1. Sī án-chóaⁿ ài im-e̍k? -- Tùi it-poaⁿ ê lâng lâi kóng kin-pún bô khó-lêng ē-hiáu chiah-chōe gí-giân. Nā-sī góan kā gōa-lâi-gú chiàu gôan-jī ti̍t-chiap siá, án-ne ē chò-sêng chin-chōe lâng chiok-chōe jī kin-pún tio̍h bōe-hiáu liām, kàu bóe-á chiah-lâi o·-be̍h-liām, o·-be̍h hoan-e̍k. Kā gôan-bûn, sīm-chì Eng-bûn ti̍t-chiap the̍h-lâi iōng cho̍at-tùi m̄-sī "kok-chē-hoa", chí-but-kò sī hong-piàn Bí-kok, Eng-kok ia̍h sī kî-thah kok ê lâng lâi Tâi-ôan sńg ê sî ē-ēng khòaⁿ ū chia-ê jī -- m̄-koh góan kā-tī lâng khòaⁿ-bô koh tha̍k bōe chhut-lâi, án-ne ná-ē sī kió-chò "kok-chē-hoa" leh? Án-ne chin-gōng. Holopedia sī chi̍t-ê chin-hó thó-lūn ê sòaⁿ-téng pêng-tâi, sī án-chóaⁿ bōe-tàng kā chia-ê khang-khòe the̍h-lâi thó-lūn leh? Góan bô lâi chò chit-ê khang-khòe, ná-chhiūⁿ kā būn-tê khàm-leh, tòng-chò bô khòaⁿ-tio̍h, sū-si̍t-siōng tio̍h sī ē ū koh khah-chōe ê būn-tê. Bô éng-kai kìm-chí chit-hang thó-lūn, tian-tò-péng éng-kai kó·-lē thò-lūn. Góan bô thó-lūn tio̍h sī ē ū pa̍t-lâng thó-lūn, án-ne mā bô it-teng khah hó.
  2. Im-e̍k sī ài iōng siáⁿ-mi̍h bûn? -- Tùi chi̍t-ê bûn-hòa ê iōng-gí, ài kā chun-tiōng. Éng-kai iōng in ê gí-giân lâi chò hoan-e̍k piau-chún. M̄-thang in-ūi góan iōng ê bûn-jī kap Eng-bûn chiok siâng ê, tio̍h jīn-ûi chiàu Eng-bûn siá tio̍h hó. "Gôan-bûn" peng m̄-sī "Eng-bûn", tio̍h chhin-chhiùⁿ góan iōng ê bûn-jī "POJ" m̄-sī kiò "Eng-bûn jī-bó", sī kió "La-teng jī-bó" ia̍h-sī "Lô-má-jī" kâng-khóan. M̄-sī iōng Eng-bûn tio̍h kiò "kok-chē-hoa". Sé-kan siōng sui-jiân ū chiok-chōe lâng ba̍t Eng-bûn, m̄-koh koh-ū koh-khah-chōe ê lâng m̄-bat Eng-bûn; chhin-chhiūⁿ lí khí "Italy" sńg, kā "Italian" kóng: góa beh khì "Florence", án-ne bô hó, éng-kai kóng beh khì "Firenze" chiah-tio̍h, iōng in ka-tī ê miâ.
  3. Án-chóaⁿ e̍k? -- E̍k ê sî, chīn-liōng iōng Hō-ló-ōe mô·-hóng gôan-im. M̄-thang koh-ka-ji̍p sin ê jī-bó ji̍p-lâi, lē: f, v, d. Ná-chhiūⁿ "Denmark", hoan-chò "Dan-kok" góa tio̍h kám-kak bô sek-ha̍p, in-ūi Tâi-gí lāi-bīn kin-pún bô "d" ê im, kái-chò "Tan-kok" khah hó. Ūi-tio̍h mô·-hóng pa̍t-ê gí-giân ka-ji̍p sin-ê jī-bó, tio̍h si-khì hoan-e̍k ê ì-gī ah, mā bô pa̍t-ê gí-giân án-ne chò ê. Án-ne chò kiò-chò "im-piau", m̄-sī "bûn-jī".
  4. Im ê tūi-chiàu? -- Kin-kù IPA lāi ê im-piau, tùi-chiàu án-ne ê hoan-hoat: (koh-tī siá, hoan-êng thó-lūn)

Sunshine678: Góa ê khòaⁿ-hoat (2)Siu-kái

Tī Tiong-bûn Wikipedia téng (chia) í-keng ū Pe̍h-ōe-jī khò-pún Tē-lí Kàu-kho-su ê im-e̍k lia̍t-toaⁿ, hi-bāng ū-lâng ē-tàng chiàu he lo̍h-khì chè-tēng lán ê im-e̍k-piáu. Góa tī Wikipedia:Eng-gí im-e̍k í-keng ū chò chho͘-pō͘ ê siat-kè.--Sunshine678 (對話) 2017-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài 2) 10:21 (UTC)

返回到計畫頁面 "Hoan-e̍k ê goân-chek"。