Windows ME

(Tùi Windows Me choán--lâi)

Windows Millennium Edition, he̍k-chiá Windows ME, sī Microsoft kong-si tī 2000 nî 6 goe̍h hoat-piáu, 9 goe̍h hoat-hêng ê chi̍t thò Windows chok-gia̍p hē-thóng. Che sī Windows 9x hē-lia̍t ê chòe-āu chi̍t thò chok-gia̍p hē-thóng.