Microsoft Kong-si (NASDAQMSFT, Eng-gú: Microsoft Corporation, kán-chheng Microsoft, "Bî-nńg") sī choân sè-kài siōng-toā ê tiān-náu nńg-thé kong-si, chóng-pō· tī Bí-kok, Washington-chiu, Redmond, tī 2004 nî ū chhiau-kòe 5-bān-ê oân-kang. I siōng chhut-miâ ê sán-phín sī Microsoft Windows. Chit thò nńg-thé tī toh-bīn-hêng tiān-náu ê chhī-tiûⁿ chiàm-iú-lu̍t chhiau-kòe 9-siâⁿ.

Microsoft Kong-si
Native name
Microsoft Corporation
Hîng-thài Kong-khai kong-si
ISIN US5949181045
Hâng-gia̍p
Predecessor Traf-O-Data
Tshòng-kiàn nî 1975 nî 4 goe̍h 4 ji̍t;​ 49 nî í-chêng​ (1975-04-04) in Albuquerque, New Mexico, U.S.
Tshòng-kiàn-tsiás
Tsóng-pōo One Microsoft Way
Redmond, Washington,
U.S.
Ho̍k-bū tē-khu
Worldwide
Líng-tō jîn-bu̍t
Brands
Services
Revenue Increase US$161 billion[1] (2021)
Increase US$70 billion[1] (2021)
Increase US$60.6 billion[1] (2021)
Total assets Increase US$301.3 billion[1] (2020)
Total equity Increase US$118.3 billion[1] (2020)
Guān-káng jîn-sòo
Increase 182,268[2] (Q2 2021)
Divisions Xbox Game Studios
Tsí-kong-si [en]
Bāng-tsām www.microsoft.com

Le̍k-sú siu-kái

Bill Gates kap Paul Allen 2 lâng tī 1975 nî chhòng-pān Microsoft, tong-sî hō-chò Micro-soft. Hit-chūn Gates tú-tú 20-hòe, Allen 22 hòe. Chit keng kong-si khai-hoat kiam bē BASIC hoan-e̍k-khì, thâu-khí-seng kò·-kheh sī MITS Altair 8800 chit hêng tiān-náu ê chè-chō kong-si.

Chham-chiàu siu-kái

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "FY21 Q4 - Press Releases - Investor Relations - Microsoft". Microsoft Investor Relations. Microsoft. 
  2. "Facts About Microsoft". October 23, 2014. August 7, 2021 khòaⁿ--ê.