Microsoft Visual StudioMicrosoft kong-si chhut ê chi̍t khoán thóng-ha̍p khai-hoat khoân-kéng (integrated development environment; IDE). Pún IDE ēng lâi beh khai-hoat tiān-náu thêng-sek, kiam bāng-chām, web app, web ho̍k-bū kap hêng-tōng app.