Wrangel Tó (Lō͘-se-a-gí: о́стров Вра́нгеля óstrov Vrángelâ) sī Lō͘-se-a kok tī Pak-ke̍k-iûⁿ ê chi̍t tè tó-sū, só͘-chāi tī Chukchi Hái kap Tang Siberia Hái chi kan. Pún tó só͘ chiàm bīn-chek ū 7,600 pêng-hong kong-lí.

Wrangel Tó hái-kîⁿ.

Hō-miâ ê lâi-goân sī Lō͘-se-a ê Baltic Tek-ì-chì-lâng thàm-châ-chiá Ferdinand von Wrangel.