Yoga (Hoân-gí ho͘-im: /ˈjoʊɡə/) sī chi̍t khoán sin-thé, sim-sèng kap cheng-sîn siōng ê Ìn-tō͘ sek chhau-liān. Tī Ìn-tō͘ thoân-thóng i sī chi̍t khoán chong-kàu-sèng ê oa̍h-tāng, chóng-sī hiān-tāi Se-kok ū in hoat-tián ê Yoga ūn-tōng.

Large outdoor concrete statue; see caption
Statue of Shiva meditating in the lotus position