Âng-liân-hî

?Âng-liân-hî
Tāi-se-iûⁿ Salmon,Âng-liân-hî ê chi̍t chéng
Pó-io̍k chōng-hóng
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Tōng-bu̍t
Mn̂g: Chek-soh tōng-bu̍t
Kong: Actinopterygii
Bo̍k: Salmoniformes
Kho: Salmonidae
A-kho: Salmoninae
Pâu-hâm lūi-kûn
Teh Hun-ki-ha̍k siōng pâu-hâm m̄-koh thoân-thóng siōng bô sǹg-e̊ lūi-kûn.

Só͘-ū kî-thaⁿ ê Oncorhynchus kap Salmo phín-chióng

Âng-liân-hî(紅鰱魚) sī chi̍t lūi Salmonidae Kho ê .

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Salmon