Êng-gia̍p-gia̍h mā sī êng-gia̍p siu-ji̍p (Bí-kok Eng-gí: Revenue, Ông-kok Eng-gí: Turnover) sī siong-gia̍p hōe-kè su̍t-gú, kong-si in-uī chèng-siông siong-gia̍p oa̍h-tāng, só͘ tek--ê siu-ji̍p, thong-siông sī keng-iû thê-kiong sán-phín kap ho̍k-bū só͘-tek. Thong-siông êng-gia̍p-gia̍h sī kong-si tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi, í hòe-pè kè-kè ê kong-si siu-ji̍p.

Chham-kiàn siu-kái