Ông Chiau-kun (王昭君), pún-miâ hō-chò Chhiâng (嬙), sī Tiong-kok Se Hàn sî-tāi ê kiong-jîn, āu-lâi chiâⁿ-chò chhut-kè Hiong-lô͘ ê hô-chheng kong-chú.

Ông Chiau-kun chi̍t-bīn tôaⁿ pî-pê, chi̍t-bīn khiâ-bé, chiân-óng Hiong-lô͘.