Ông Sím-ti

Ông Sím-ti (王審知, 862 nî  – 925 nî ) piáu-jī (表字) Sìn-thong (信通), Kong-chiu Kò͘-sí (光州固始, hiān-kim Tiong-kok Hô-lâm-séng Kò͘-sí-koān) lâng, sī Si̍p-kok (十國) chi-tiong Bân-kok (閩國) ê tē 1 uī kun-ông, 909 nî kàu 925 nî chāi-ūi. I sī Hok-kiàn Koan-chhat-sú (觀察使) Ông Sím-tiâu (王審潮) ê tī.

Ông Sím-ti
Picto infobox prétendant à un trône.png
Bân thài-chó͘
Uong Sing-di.JPG
Hok-chiu Bân-ông-sû ê Ông Sím-ti siōng
Bân-kok kok-ông
Chāi-ūi 909 nî 4 goe̍h 27 ji̍t – 925 nî 12 goe̍h 30 ji̍t
Kè-jīm Ông Iân-hān
Ui-bú-kun chiat-tō͘-sú
Chāi-ūi 898 nî – 925 nî
Chêng-jīm Ông Sím-tiâu
Kè-jīm Ông Iân-hān
Sē-hō
Tiong-ì-ông ()
Chiau-bú Hàu-hông-tè ()
Biō-hō
Thài-chó͘ ()
Ông-tiâu Bân-kok
Chhut-sì Ông Sím-ti
862 nî
Kòe-sin 925 nî 12 goe̍h 30 ji̍t

909 nî, Ông Sím-ti hō͘ Āu-liông Thài-chó͘(後梁太祖) hong chò "Bân-ông" (閩王), chìng-sik khai-kok (開國), siú-to͘ tī Hok-chiu.

925 nî koè-sin, biō-hō (廟號) "Bân Thài-chó͘" (閩太祖), sē-hō (諡號) "Chiau Bú Hàu-hông-tè" (昭武孝皇帝). I ê tuā-kiáⁿ Ông Iân-hān (王延翰) ting-ki (登基).

Ka-têngSiu-kái

 • Chhiap (sè-î):
  • N̂g Huī-ko͘ (黃惠姑, Liông-khé Hông-thài-hiō, Bân Huī-chong ê a-bú)
  • Tîn Kim-hōng (陳金鳳)

Chú-lúSiu-kái

 • kiáⁿ:
  • Tuā-kiáⁿ: Ông Iân-hān
  • Jī-kiáⁿ: Ông Iân-kun (Bân Huī-chong)
  • Ông Iân-bí (i iā khó-lêng sī Ông Sím-khui ê kiáⁿ)
  • Ông Iân-pó
  • Ông Iân-bú
  • Ông Iân-bōng
  • Ông Iân-hi (Bân Kíng-chong)
  • Ông Iân-hí
  • Ông Iân-chìng
  • Ông Iân-chu
  • Ông Iân-chong
  • Ông Iân-pín (ióng-chú)
  • Ông Iân-phong (ióng-chú, i sī Ông Sím-tiâu ê kiáⁿ)
  • Ông Iân-gī
 • cha-bó͘-kiáⁿ:
  • Lông-iâ--kūn-kun (Lí Bín ê cha-bó͘)
  • Tiuⁿ Su-chê ê cha-bó͘
  • Lông-iâ--kūn-kun (Ngô·-oa̍t ông-chú ê cha-bó͘)
  • Û Têng-ún ê cha-bó͘
  • iáu-ū 3 ê lâng

Chham-khóSiu-kái