Ûi-thôan tī seng-bu̍t-ha̍k siōng sī chí koan-hē te̍k-chit ê ûi-thoân chu-sìn tùi chhin-tāi thoân kòe chú-tāi, pau-koat iú-sèng kap bû-sèng seⁿ-thòaⁿ. Gián-kiù ûi-thoân ê seng-bu̍t-ha̍k hun-iá kiò chò ûi-thoân-ha̍k, lēng-giā hun-chú seng-bu̍t-ha̍k goân-lâi ia̍h sī tùi ûi-thoân hun-chú ê gián-kiù hoat-tián chhut--lâi-ê.