Ûi-thoân-ha̍k (遺傳學; Eng-gí: Genetics) sī seng-bu̍t-ha̍k ê ki-chhó͘ ha̍k-kho chi it, choân-bûn ián-kiù seng-bu̍t ê ûi-thoân-chú, ûi-thoân, koh ū oa̍h-mi̍h chi kan ê chha-piat. Hiān-tāi khah ū-hāu ê ûi-thoân-ha̍k kài-liām sī Gregor Mendel siāng-chá thê-chhut, i hoat-kiàn seng-bu̍t ê ûi-thoân chûn-chāi chi̍t koá sò͘-ha̍k hêng-sek, m̄-koh î hit-chūn iáu m̄-chai siōng-sè ê goân-in.

Hoê-liân-tāu sek-tī kap goā-hêng ê ûi-thoân.

Tùi chit-má só͘ chai-iáⁿ ê seng-bu̍t lâi kóng, toā-hūn ê ûi-thoân bu̍t-chit sī DNA, chió-sò͘ sī RNA; chóng-sì ki-pún ê hong-hiòng sī seng-bu̍t sè-pau lī-ēng DNA téng-bīn ê hoà-ha̍k cho͘-sêng lâi ha̍p-sêng chhut mRNA, liáu-āu koh chiàu mRNA ê cho͘-sêng lâi chè-chō nn̄g-pe̍h-chit, chìn-chi̍t-pō͘ sán-seng kok chióng seng-bu̍t hiān-siōng.

Siong-koan ha̍k-kho siu-kái