Chō-ūi (ûi-thoân-ha̍k)

(Tùi Ûi-thoân-chō choán--lâi)

Chō-ūi (Eng-gí: locus, ho̍k-sò͘ loci) sī ûi-thoân-chújiám-sek-thé téng-bīn ê ūi-tì. Chi̍t-ê chō-ūi téng-bīn beh-kâng ê chē khoán DNA sī-lia̍t (sequence) piàn-hòa-hêng hō chò tùi-ngó͘-chú (allele).