Allele ("A-lí-oh"/"A-lé-luh") sī chi̍t-ê ûi-thoân-chú ia̍h ûi-thoân-chō (genetic locus) ê tan-to̍k ia̍h chē khoán thè-ōaⁿ hêng-sek. Û-ê allele ē chō-sêng ê koan-chhat-siōng bô-kâng ê piáu-hiàn-hêng sèng-chit.

Gí-goân

siu-kái

Eng-gí allele (/əˈliːl/) sī tùi William Bateson thê chhut ê allelomorph (ì-sù: "pa̍t hêng") ê kán-lio̍k. Hit jī, goân-té sī teh kóng chi̍t-ê ûi-thoân-chú ê ta̍k khoán piàn-hêng ê piáu-hiān-hêng.

Chioh Hôa-bûn ia̍h Ji̍t-bûn ê hō-miâ hong-sek, pún khài-liām ū "tùi-ngó͘ ki-in", "téng-ūi ki-in", "tùi-ngó͘-chú", "tùi-li̍p ûi-thoân-chú", "tùi-li̍p in-chú" téng khoán hoan-e̍k.